Friday, November 28, 2014

Japanese class

Issun Boushi The one inch Samurai 1. Mukashi mukashi, ii fufu ga imashita. Fufu wa kodomo ga totemo hoshii deshita. Mainichi fufu wa jinja ni ikimashita. Kodomo wo kudasai to kamisama ni iimashita. 2. Aru hi, akachan ga umaremashita. Totemo chiisaii akachan ga umaremashita. Akachan wa oyayubi no ookisa deshita. Akachan wo totemo kawaiidesu to fufu wa iimashita. Akachan no namae wa Issunboushi deshita. 3. Issunboushi wa genki na kodomo ni narimashita, demo ookiku narimasendeshita. Issunboushi no se wa totemo chiisaii deshita. 4. Okaasan watashi wa machi ni ikimasu to Issunboushi wa iimashita. Fufu wa wakarimashita. 5. Ookina kawa ga arimashita. Issunboushi wa koppu ni norimashita. Issunboushi wa koppu wo fune ni shimashita. 6. Machi wa totemo isogashii deshita. Hito ga takusan imashita. Uma to kuruma mo imashita. Issunboushi wa hayaku arukimashita. 7. Issunboushi wa ookina ie ni ikimashita. Issunboushi wa ookina ie no ohimesama to tomodachi ni narimashita. Ohimesma wa Issunboushi ga daisuki deshita. Anata wa totemo kawaii to ohimesama wa iimashita. 8. Aru hi, ohimesama to Issunboushi wa soto de arukimashita. Oni ga detekimashita. Oni wa Issunboushi wo tabemashita. Issunhoushi wa oni no onaka wo sememashita. Oni wa makemashita. 9. Hammaa wa oni no takaramono deshita. Ohimesama wa hamma wo tsukaimashita. Issunboushi wa ookiku narimashita. Ohimesama to Issunboushi wa kekkon shimashita. Owari
Legend of Princess Kaguya Hime Legend of Goldie by Beth Once upon a time there lived a friendly bear family. Mukashi, Mukashi, Yasashii kuma no kazoku ga imashita. One morning father went to get tree honey. Asa, Chi chi wa ki hachimitsu wo tori ni ikimashita The tree was lit up. Ki wa hikarimashita Father cut open the tree. Chichi wa ki wo kirimashita. Inside there was a little girl. Ki no naka ni onna no ko ga imashita. The small girl was cute and gold. Chiisai onna no ko wa kawaii to kin iro deshita. The girl’s name was Goldie. Onna no ko no namae wa Kinikosan deshita. Goldie became big quickly Kinikosan wa hayaku ookiku narimashita. Goldie danced at morning. Kinikosan ni asa odorimashita. Goldie was very pretty. Kinikosan wa totemo kirei Many bears came by (to look at Goldie). Takusan kuma tachi wa kimashita Everyone gave honey. Minna hachimitsu wo agemashita. Mother and Father received much honey. Ha ha to chi chi wa hachimitsu wo takusan moraimashita. Goldie said dance to everyone. Kinikosan wa minna “odorimasu” to iimashita Tall Bear really wanted Goldie Takai Kumasan wa Kinikosan hontou ni hoshii deshita. Goldie saw the beautiful morning. Kinikosan wa kirei asa wo mimashita Goldie didn’t dance at morning. Kinikosan wa asa wo odorimasen Goldie cried at morning. Kinikosan wa asa ni nakimashita Mother and Father were worried. Ha ha to Chi chi wa shinpai shimashita. Mother and Father asked what’s wrong? Haha to Chi chi wa Kinikosan ni kikimashita Goldie said I came from the morning. Kinikosan wa asa ni kara kimashita iimashita. Goldie said I will return to the morning. Kinikosan wa asa ni kaerimashita. One day, a chariot came out of the morning. Asa kara kin no kuruma ga detekimashita Goldie said goodbye and thank you to everyone. Kinikosan wa minna ni arigatou to sayonara to iimashita. Goldie went back to dance with the morning Kinikosan wa asa to odorimasu ni kaerimashita
Legend of Kintaro 1. Mukashi mukashi, Kintaro to okaasan wa yama ni imashita. Once upon a time Kintaro and his mother lived on a mountain. Mainichi Kintaro wa soto de asobimashita. Everyday Kintaro played outside 2. Kintaro no tomodachi wa usagi to saru to buta to shika deshita. Kintaro’s friends were rabbit & monkey & pig and a deer. Aruhi, minna wa sumo wo shimashita. One day all of them were doing sumo. Kintaro wa itsumo kachimashita. Kintaro always won. Kuma mo Kintaro ni makemashita. Bear also lost to Kintaro. 3. Aruhi, Kintaro wa kuma ni norimashita. One day Kintaro rode on the bear. Yama no naka ni kawa ga arimashita. In the middle of the mountain there was a river. Kintaro wa ki wo kirimashita. Kintaro cut a tree. Kintaro wa ki wo hashi ni shimashita. Kintaro made the tree into a bridge. 4. Samurai wa Kintaro wo mimashita. A Samurai saw Kintaro. Samurai wa Kintaro ga hoshii deshita. The Samurai wanted Kintaro. Kintaro wa ii Bushi ni narimasu to Samurai wa iimashita. Kintaro will become a good warrior said the Samurai. 5. Kintaro wa ie ni kaerimashita. Kintaro went back home. Okaasan boku wa bushi ni narimasu to Kintaro wa iimashita. Mother told Kintaro he would become a warrior. Hayaku ikinasai to okaasan wa iimashita. Go quickly said his mother. Kintaro wa bushi ni narimashita. Kintaro became a warrior. Kintaro wa oni ni kachimashita. Kintaro won against the demons. Owari The end Legend of Murasaki Kitsune by Amanda Kanz 1. Mukashi mukashi, Murasaki Kitsune to Aka Usagi wa mori ni imashita. A long time ago, there was a purple fox and a red rabbit in the forest. Mainichi Murasaki Kitsune wa soto de arukimashita. Everyday, Purple Fox walked outside. 2. Murasaki Kitsune no tomodachi wa kuma to risu to ookami to shika deshita. Purple Fox’s friends were a bear, a squirrel, a wolf, and a deer. Aruhi, minna wa tanoshii kaado geemu wo shimashita. One day, everyone was doing a card game. Murasaki Kitsune wa itsumo kachimashita. Purple Fox always won. Taka mo Murasaki Kitsune ni makemashita. The Hawk also lost to Purple Fox. 3. Aruhi, Murasaki Kitsune wa Taka ni norimashita. One day, Murasaki Kitsune rode on the Hawk. Mori no shita ni doukutsu ga arimashita. There was a cave under the forest. Murasaki Kitsune wa ishi wo torimashita. Purple Fox took a stone. Murasaki Kitsune wa ishi wo hikari ni shimashita. Purple Fox made the stone into a light. 4 Murasaki Kitsune wa doukutsu ni hairimashita. Purple Fox entered the cave. Doukutsu no naka ni kowai ryuu ga imashita. Inside the cave there was a scary dragon. Ryuu wa Murasaki Kitsune wo sememashita. The dragon attacked Purple Fox. Ryuu wa Murasaki Kitsune ni makemashita. Purple Fox defeated the dragon. 5. Mahotsukai wa Murasaki Kitsune wo mimashita. A magician watched Purple Fox. Mahotsukai wa Murasaki Kitsune ga hoshii deshita. The magician wanted the Purple Fox (to train). Mahotsukai ni narimasu to Murasaki Kitsune wa iimashita. Purple Fox said “I will become a magician”. 6. Murasaki Kitsune wa ie ni kaerimashita. Purple Fox returned to his house. Aka Usagi boku wa mahotsukai ni narimasu to Murasaki Kitsune wa iimashita. Purple Fox said, “Red Rabbit, I will become a magician”. Hayaku ikinasai to Aka Usagi wa iimashita. Red Rabbit said “Go quickly”. 7. Murasaki Kitsune wa mahotsukai no daigaku ni ikimashita. Purple Fox went to the Magicians University. Murasaki Kitsune wa hontouni umai mahotsukai ni narimashita. Purple Fox became a really skillful magician. Murasaki Kitsune wa takusan Ryuutachi ni kachimashita. Purple Fox won against many dragons. Owari THE END Beth's Kintaro revised story 1. Mukashi, Mukashi, Kintaro to okaasan wa kawa no yoko imashita. Long time ago Kintaro and his mom lived by the river. Mainichi Kintaro wa kawa de oyogimashita. Kintaro swam at the river everyday. 2. Kintaro no tomodachi wa hakuchou to kamo to sakana to kame deshita. Kintaro's friend was the swan, duck, fish, and turtle. Aruhi, minna wa uootaa polo wo shimashita. One day everyone played water polo. Kintaro wa itsumo kachimashita. Kintaro always won. Wani mo Kintaro ni makemashita. The alligator also lost to Kintaro. 3. Aruhi, Kintaro wa wani ni norimashita. One day Kintaro rode an alligator. Kawa no naka ni ki ga arimashita. There was a tree in the middle of the river. Wani wa ki wo kirimasen deshita. The alligator did not cut the tree. Hakuchou to kamo to sakana to kame wa ki wo kirimasen deshita. The swan, fish, and turtle did not cut the tree. Kintaro wa ki wo kirimashita. Kintaro cut the tree. Kintaro wa ki wo hashi ni shimashita. Kintaro made a tree into a bridge. 4. Okane mochi wa Kintaro wo mimashita. The rich man saw Kintaro. Okane mochi wa Kintaro ga hoshii deshita. The rich man wanted Kintaro. Kintaro san, watashi to hashi wo ippai tsukirimashyo to Okane mochi wa iimashita. Kintaro let's make many bridges with me said the rich man. Hai, hashi wo ippai tsukurimasu to Kintaro wa iimashita Yes, I will make many bridges said Kintaro. 5. Kintaro wa ie ni kaerimashita. Kintaro returned home. Okaasan, boku wa hashi wo ippai tsukurimasu to Kintaro wa iimashita. Mom I will make many bridges said Kintaro. Kintaro wa hashi wo ippai tsukurimashita. Kintaro made many bridges. Kintaro wa okane mochi ni narimashita. Kintaro became rich. Kintaro to okaasan wa ie ni kaerimashita. Kintro and his mother returned home. Owari The End
Legend of Momotaro Legend of Black Spot by Beth Demott 1. Mukashi mukashi, onna to otoko ga imashita. Once upon a time tehre was a woman and a man. Aru hi onna wa kawa wo mimashita. One day the woman was looking at the river. Amai pan ga kimahita. A sweet bread came by. Onna wa amai pan wo kirimashita. The woman cut open the sweet bread. Chiisai inu ga detekimashita. A small dog came out. 2. Inu no namae wa Kuro Supotto deshita. The dog's name was Black Spot. Onna to otoko wa Kuro Supotto wo sodatemashita. The woman and the man raised Black Spot. Kuro Supotto wa totemo shiawase deshita. Black Spot was very happy. 3. Aru hi Kuro Supotto wa Oni Neko wo sememasu to iimashita. One day Black Spot said he was going to attack the devil cats. Onna to otoko wa Kuro Supotto ni amai bisuketto wo agemashita. The woman and the man gave Black Spot sweet biscuits. 4. Amai biuketto wo kudasai to Nezumi wa Kuro Supotto ni iimashita. A mouse said please give me a sweet biscuit to Black Spot. Kuro Supotto to nezumi wa oni neko no yama ni mukaimashita. Black Spot and the mouse headed off to the mountain of the devil cats. 5. Amai biuketto wo kudasai to tori wa Kuro Supotto ni iimashita. A bird said please give me a sweet biscuit to Black Spot. Kuro Supotto to nezumi to tori wa oni neko no yama ni mukaimashita. Black Spot, the mouse, and the bird, headed off to the mountain of the devil cats. 6. Amai biuketto wo kudasai to tokage wa Kuro Supotto ni iimashita. A lizard said please give me a sweet biscuit to Black Spot. Kuro Supotto to nezumi to tori to tokage wa oni neko no yama ni mukaimashita. Black Spot, the mouse, the bird, and the lizard, headed off to the mountain of the devil cats. 7. Kuro Supotto to atarashii tomodachi wa oni neko no yama ni ikimashita. Black Spot and his new friends travelled to the mountain of the devil cats. 8. Tokage wa dai ichi neko wo sememashita. The lizard attacked the first cat. Tori wa dai ni neko wo sememashita. The bird attacked the second cat. Nezumi wa dai san neko wo sememashita. The mouse attacked the third cat. Kuro Supotto wa dai yon neko wo sememashita. Black Spot attacked the fourth cat. 9. Subete no oni neko wa gomennasai to iimashita. All the devil cats said sorry. Oni neko wa piinattsu bataa wo takusan Kuro Supotto ni agemashita. The devil cats gave Black Spot a lot of peanut butter. Oni neko to Kuro Supotto to nezumi to tori to tokage wa piinattsu bataa to amai bisuketto wo tabemashita. The devil cats, Black Spot, the mouse, the bird, and the lizard ate the peanut butter and sweet biscuits. Kuro Supotto wa minna to ie ni kaerimashita. Black Spot returned home with everyone. Minna wa totemo shiawase deshita. Everyone was very happy. Legend of Kurikun by Yasu 1. Mukashi mukashi yasashii ojiisan to obaasan ga imashita. Once upon a time there was a king grandpa and grandma. Aruhi ojiisan wa yama ni ikimashita. One day the grandpa went to the mountain. Ojiisan wa ookii ki wo mimashita. The grandpa aw a large tree. Ookii ki no yoko ni akachan ga imashita. There was a baby next to the large tree. Ojiisan wa akachan to ie ni kaerimashita. The grandpa returned home with the baby. 2. Ojiisan to obaasan wa akachan wo sodatemashita. Grandpa and grandma raised the baby. Akachan wa hayaku kodomo ni narimashita. The baby quickly became a child. Ki no kodomo wa otona ni narimasendeshita. The child of the tree did not become an adult. Kodomo no namae wa Kurikun deshita. The child's name was Kurikun. 3. Ojiisan to obaasan no yama no yoko ni haiiro no yama ga arimashita. There was a grey mountain next to grandpa and grandma's mountain. Haiiro no yama ni kowai oshiro ga arimashita. There was a scary castle on the grey mountain. Kowai oshiro ni ikimasu to Kurikun wa iimashita. Kurikun said he will go to the scary castle. Ojiisan to obaasan wa Kurikun ni onigiri wo yottsu agemashita. Grandpa and grandma gave Kurikun four riceballs. 4. Haiiro no yama ni kowai hebi ga imashita. There was a scary snake at the grey mountain. Kurikun wa hebi ni onigiri wo agemashita. Kurikun gave the snake a riceball. Kurikun to hebi wa tomodachi ni narimashita. Kurikun and the snake became friends. Kurikun to hebi wa issho ni ikimashita. Kurikun and the snake went together. 5. Kurikun to hebi wa doukutsu ni hairimashita. Kurikun and the snake went inside a cave. Kono doukutsu de nemashou to Kurikun wa iimashita. Let's sleep in this cave said Kurikun. Doukutsu ni kowai koomori ga imashita. There was a scary bat in the cave. Kurikun wa koomori ni onigiri wo agemashita. Kurikun gave a riceball to the bat. Koomori to Kurikun wa tomodachi ni narimashita. The bat and Kurikun became friends. 6. Tsugi no hi Kurikun to hebi to koomori wa issho ni ikimashita. The next day Kurikun, the snake, and the bat went together. Ooki hashi ni kowai neko ga imashita. There was a scary snake at the large bridge. Kurikun wa neko ni onigiri wo agemashita. Kurikun gave the cat a riceball. Kurikun to neko wa tomodachi ni narimashita. Kurikun and the cat became friends. 7. Kurikun to hebi to koomori to neko wa kowai oshiro ni ikimashita. Kurikun, the snake, the bat, and the cat went to the scary castle. Oshiro no naka ni takaramono ga takusan arimashita. There were many treasures inside the castle. Totemo kirei na ohimesama ga odorimashita. A very beautiful princess danced. 8. Ohimesama wa Rokurokubi deshita. The princess was a long neck monster. Kurikun wa Rokurokubi ni onigiri wo agemashita. Kurikun gave a riceball to the long neck monster. Rokurokubi wa onigiri wo tabemasen deshita. The long neck monster didn't eat the riceball. Watashi wa anata no chi ga hoshii desu to Rokurokubi wa iimashita. I want your blood said the long neck monster. 9. Kurikun to tomodachi wa oishii gohan wo tsukurimashita. Kurikun and friends made a yummy meal. Rokurokubi wa gohan wo tabemashita. The long neck monster ate the meal. Rokurokubi wa totemo oishiidesu to iimashita. The long neck monster said it was very yummy. Kurikun wa Rokurokubi to tomodachi ni narimashita. Kurikun became friends with the long neck monster. Owari The End
Legend of Urashima Taro Legend of Miss Green by Beth 1. Mukashi, Mukashi Midori san ga imashita. Once upon a time there was a woman named Midori Taro. Midori san wa wakai onna deshita. Midori was a young woman. Aru hi, Midori san wa umi de oyogimashita. One day Midori was swimming in the ocean. Kodomotachi wa ningyo ni warui deshita. Children were bad to a mermaid. Totemo warui desune to Midori san wa iimashita. Very bad said Midori. Midori san wa kodomotachi wo mizu teppo de sememashita. Midori attacked the children with a water gun. Kodomotachi wa hyaku ie ni kaerimashita. The children went home very quickly. Midori san wa ningyo wo tasukemashita. Midori saved the mermaid. Ningyo wa umi ni kaerimashita. The mermaid returned to the ocean. 2. Tsugi no hi Midori san wa fune ni norimashita. The next day Midori rode a boat. Ningyo no chichi wa Midori san wo yobimashita. The Mermaid's Father called to Midori. Midori san wa ningyo no chichi no senaka ni norimashita. Midori rode on the back of the mermaid's father. 3. Midori san to ningyo no chichi wa umi no kyuden ni ikimashita. Midori and the mermadi's father went to the ocean palace. Takusan ningyo ga imashita. There were many mermaids. Ookina heya de umi no uma to ningyo tachi wa odorimashia. The sea horses and the mermaids danced in a big room. Kyuden wa totemo omoshiroi deshita. The palace was very fun. Midori san wa jikan wo wasuremashita. Midori forgot time. Midori san wa kazoku no yume wo mimashita. Midori saw a dream of her family. 4. Watashi wa kyuden ni nanoka imashita to Midori san wa iimashita. I have stayed in the palace 7 days said Midori. Watashi wa ie ni kaerimasu to Midori san wa iimashita. I will go back to my home said Midori. Ningyo no chichi wa Midori san ni kirei na hako wo agemashita. The mermaid's father gave Midori a pretty box. 5. Midori san wa ie ni kaerimashita. Midori returned home. Midori san wa hako wo akemashita. Midori opened the box. Takaramono ga takusan detekimashita. Many treasures came out. Midori san to kanojo no kazoku wa totemo shiawase deshita. Midori and her family were very happy. Owari The end

No comments: